คลิกที่นี่
                                     click here
  Job Category / หมวดหมู่งาน
  20 Positions
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายบริหารโครงการ / Technician

  Job Description / ลักษณะงาน ช่างเทคนิค : ฝ่ายบริหารโครงการ
บทบาท: ควบคุมวางแผนงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าของโครงการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล
• เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
• มีประสบการณ์งานควบคุมดูแลระบบเครื่องกลและไฟฟ้าของโครงการก่อสร้าง
• สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้ากะได้
• มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษา / Technician

  Job Description / ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด / ซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด / ปรับปรุงแก้ไขงานโครงการต่าง ๆ และโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จถูกต้องตามมาตรฐานของศูนย์

  Qualifications / คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, อุตสาหกรรม
• เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
• มีประสบการณ์การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร - เครื่องกล ควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่อง CHILLER, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการซ่อมแซมร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้ากะได้
• บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063, 11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่าย Contact Center / เจ้าหน้าที่ Counter Service

  Job Description / ลักษณะงาน ให้บริการ Counter Service ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น

หน้าที่รับผิดชอบ:
ให้ความสะดวกกับลูกค้าในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งการให้บริการดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการดูแลให้บริการกับลูกค้า ที่มาติดต่อกับองค์กร

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การโรงแรม, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานให้บริการลูกค้าส่วนหน้า ในธุรกิจค้าปลีก / ศูนย์บริการ หรือธุรกิจใกล้เคียง
4. มีใจรักงานบริการ เป็นตัวแทนขององค์กรในกิจกรรมต่างๆ ได้สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้
6. มีทักษะในการสื่อสาร (สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายรักษาความสะอาดและจัดสวน / เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด

  Job Description / ลักษณะงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Subcontract ในด้านความสะอาด, งานตกแต่งสวน, จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้านความสะอาดของ Subcontract และควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง / ทรัพย์สินในฝ่าย / การให้บริการลูกค้า

หน้าที่รับผิดชอบ:
1. ควบคุมดูแลให้ Subcontract ที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. อบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านงานรักษาความสะอาด และกฎระเบียบข้อปฏิบัติของศูนย์การค้าฯ ให้กับพนักงาน Subcontract
3. ควบคุมการปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์การค้าให้ได้ตามแผนมาตรฐานกำหนด
4. กำกับดูแลงานบริการลูกค้าร้านค้าด้านสุขอนามัยให้เรียบร้อยตรงตามแผนกำหนด
5. ควบคุมตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า และสรุปรายงานประจำวัน
6. สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และลดปัญหาข้อร้องเรียน โดยนำข้อร้องเรียนจาก CRM มาร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไข

  Qualifications / คุณสมบัติ - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ควบคุมดูแลงานความสะอาดในอาคารขนาดกลาง-ใหญ่ หรือห้างสรรพสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ น้ำยาในการทำความสะอาด
- รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  Job Description / ลักษณะงาน ทำหน้าที่สื่อสารกิจกรรมขององค์กร, ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และผู้บริหารไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง
หน้าที่รับผิดชอบ:
1. จัดทำ News Clipping ขององค์กร, คู่แข่ง และอื่นๆ ในวงการธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด
2. จัดเยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างสม่ำเสมอ
3. ประสานงานเชิญสื่อมวลชน ทำข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของศูนย์การค้าฯ
4. ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารของศูนย์การค้าเมื่อมีสื่อมวลชนเข้ามาสัมภาษณ์ เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์และนัดหมายเวลาสัมภาษณ์บผู้บริหาร และนัดหมายเวลาสัมภาษณ์
5. ร่วมคิดแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ที่วางไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำเอกสารด้านการเงินของฝ่ายประชาสัมพันธ์ เช่นการเบิกจ่ายงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ และดูแลให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
7. อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชม หรือติดต่อศูนย์การค้าฯ และติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. จัดเก็บรวมรวม และ Update รายชื่อสื่อมวลชนในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อร่วมมือจัดกิจกรรม CSR

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือกิจกรรมการตลาด
• มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานประชาสัมพันธ์
• มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้พอสมควร
• มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายบริหารอาคาร / เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า

  Job Description / ลักษณะงาน ควบคุมดูแลงานตกแต่งร้านค้า / ส่งมอบ / รับคืนพื้นที่จากลูกค้า / คืนเงินประกันตกแต่ง / ให้ข้อมูลในการออกแบบ /ดูแลพื้นที่ห้องว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบ

หน้าที่รับผิดชอบ:
1. กรณีร้านค้าเดิม, ใหม่ ต้องการตกแต่ง, ปรับปรุง, แก้ไข, เพิ่มเติม ประสานงานกับลูกค้า เพื่อส่งแบบขออนุมัติ
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในเพื่อติดตามการตรวจแบบ
3. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบผลการตรวจแบบและวางเงินประกัน การตกแต่ง พร้อมปิดกั้นผนังชั่วคราว (ตามมาตราฐานศูนย์)
4. ควบคุมการตกแต่งร้านค้า โดยให้งานตกแต่งเป็นตามแบบที่ศูนย์การค้าอนุมัติตามข้อกำหนดเวลาและ มีความปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าและหรือร้านค้าอื่นๆ
5. ก่อนร้านค้าจะเปิดบริการประสานงาน ฝ่ายวิศวกรรมบำรุง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจความปลอดภัยพร้อมใช้งานงานระบบ พร้อมแจ้งเป็นเอกสาร
6. กรณีร้านค้าตกแต่งเสร็จพร้อมเปิดบริการ ติดตามร้านค้าจัดส่ง AS-BUILT
7. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับร้านค้า (ให้เป็นตามมาตราฐานของศูนย์การค้า) หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้ง
8. จัดทำรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าผลการตกแต่งร้านค้า

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
1. ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 22-30 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการบริการและประสานงานลูกค้า ร้านค้าในศูนย์การค้า หรือการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ 1 - 5 ปี
3. มีทักษะความชำนาญใน Program Microsoft Office (Work, Excel, Powerpoint)
4. มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน การนำเสนอ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  Job Description / ลักษณะงาน แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงการใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจใหม่ๆ โดยสำรวจตลาดและทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
2.ติดตามข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบริโภค
3.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณและเวลาที่กำหนด และประสานงานการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
4.ติดต่อประสานงานกับคนภายในองค์กร เพื่อขอข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการนำมาใช้
5.ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจตลาด คู่แข่ง ศูนย์การค้า ที่ดิน พฤติกรรม ตามที่กำหนด
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและราชการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคมนาคมหรือการพัฒนาต่างๆ
7.รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับงานโครงการ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขององค์กร ให้มีความทันสมัย

  Qualifications / คุณสมบัติ • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ในงาน พัฒนาธุรกิจ การตลาด วิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด (ด้านธุรกิจค้าปลีก) อย่างน้อย 2 ปี
• ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ดี
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายศิลป์ / เจ้าหน้าที่ออกแบบศิลป์

  Job Description / ลักษณะงาน ควบคุมดูแลการออกแบบงานในส่วนราชการและเอกชน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ:
1. ควบคุมดูแลการออกแบบงานที่ได้รับการติดต่อเข้ามาทั้งภายในและภายนอกบริษัท และตรวจสอบงานของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า
2. ประมาณราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
3. ติดต่อประสานงานและติดตามงานจากผู้รับเหมาภายนอกใน Project ที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจสอบและสรุปผลรายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน Project เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากจบ Project
5. ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวงานหลังจากที่ได้มีการสรุปงานนั้น
6. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ/แก้ไขป้ายต่างๆ (เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายจราจร) ภายในศูนย์การค้า

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
1. การศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ออกแบบดีไซน์
2. ประสบการณ์ในงานมีประสบการณ์งานออกแบบ Display งาน Event Ehibition
สามารถ ออกแบบงาน Display งาน Event และงานอื่นๆ ให้สวยงามตาม Concept ที่กำหนด
3. คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตำแหน่ง
4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในธุรกิจศูนย์การค้า
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการเจราจาต่อรอง
6. สามารถนำเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการออกแบบเช่น 3ds Lightweb Ilustrator Photoshop Microsoft Office ได้ดี
8. มีทักษะในการสื่อสาร,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
10.มีใจรักด้านงานบริการ

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายกฎหมาย / ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

  Job Description / ลักษณะงาน ควบคุมดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญา ควบคุมดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้ของสัญญาทุกประเภท และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมถึงการควบคุมดูแลและประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสนันสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.ควบคุมกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
2.ควบคุมกระบวนการบังคับใช้ของสัญญา และดำเนินการตามกฎหมาย หากเกิดกรณีผิดสัญญา
3.ควบคุมและจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารสำคัญทางกฎหมายให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
4.ควบคุมกระบวนการดำเนินการทางคดีและข้อพิพาทต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม
5.ควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กับศูนย์
6.สนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร การก่อสร้างและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งการเจรจา และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ตรงตามแผนและกำหนดเวลา และเป็นตามกฎหมาย
7.ติดต่อประสานงานและเจรจากับหน่วยงานราชการในเรื่องการขออนุญาต และใบอนุญาตต่างๆ ให้การดำเนินงานราบรื่น รวดเร็ว เป็นไปตามแผนงาน และเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตการติดต่อราชการต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  Qualifications / คุณสมบัติ • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
• มีประสบการณ์ระดับบริหารฝ่ายกฎหมายด้านงานจัดทำนิติกรรมสัญญาเช่าซื้อ-ขาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
• มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11065, 11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายบริหารพื้นที่ส่วนกลาง / ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ส่วนกลาง

  Job Description / ลักษณะงาน บริหารพื้นที่ขายส่วนกลางให้เกิดรายได้สูงสุด และได้ Occupancy ประเภทงานและสินค้าที่เสริมภาพลักษณ์ของบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด

หน้าที่รับผิดชอบ:
1. วางแผน วิเคราะห์ และบริหารการขายพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดรายได้สูงสุดต่อบริษัท และบริหารจัดการงานขายและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
2. ดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขาย
3. จัดทำ Price list ของพื้นที่ส่วนกลาง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ
4. วางแผนงานการจัดงานของ Organizer ประจำปี สรรหา คัดลือกประเภทงานพื้นที่ส่วนกลางที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์
5. ควบคุมการจัดทำสัญญากับร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนควบคุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง
6. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความพึงพอใจกับบริการของบริษัท รวมถึงการช่วยเหลือ / แก้ปัญหารวดเร็วและสนับสนุนการปรับปรุงการให้บริการร้านค้า
7. ศึกษาและเข้าใจธุรกิจของลูกค้า / ร้านค้าแต่ละปรเภท (เช่น Key Success Factor , Margin, Model และขนาดของร้านค้า)
8. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ได้เป้าหมาย และ Positioning เป็นในทิศทางเดียวกัน
9. ศึกษาข้อมูลของตลาด / คู่แข่งพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงาน

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
1. ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ การขาย การตลาด
2. ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 - 10 ปี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายบัญชี / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  Job Description / ลักษณะงาน ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.วางแผนและดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านบัญชีให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
2.กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
3.ดูแลให้กระบวนการจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและด้านภาษีอากรได้ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
4.ออกแบบและวางแผนระบบบัญชีให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
5.วางแผนธุรกรรมด้านภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
6.ควบคุมให้การดำเนินงานมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
7.ควบคุมงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

  Qualifications / คุณสมบัติ •ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี
•มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี
•สามารถปิดบัญชีและทำงานในระบบโปรแกรม Oracle ได้
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานโปรแกรมสำเร็จรูป Excell , Word , Power Point ได้เป็นอย่างดี
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายส่งเสริมการขายและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ / ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

  Job Description / ลักษณะงาน วางกลยุทธ์ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า B2B และ B2C เพื่อให้เกิด Brand Loyalty และสร้าง Loyalty Program และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี - โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน Data Base Management และการทำบัตรสมาชิก / ประสบการณ์ด้านส่งเสริมการขาย / การตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  Job Description / ลักษณะงาน บริหารและควบคุมการจัดเก็บรายได้ การรับเงิน งานด้านภาษี งานให้บริการทางด้านการรับเงิน ด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ พัฒนาระบบงานแคชเชียร์ และควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานตามแผนงานของบริษัทฯ

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
-ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-การบริหารจัดการทางการเงิน, การบริหารหนี้ , มีความรู้งานด้านระบบบัญชี
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถดูแลทีมงานได้
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ด้านทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน / ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน

  Job Description / ลักษณะงาน บริหารการวางแผน / กำหนดกลยุทธ์ / กำกับดูแลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลและงานบริการสำนักงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าหมายธุรกิจ) งบประมาณและแผนงานขององค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.บริหารการจัดทำแผนอัตรากำลังคน และติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2.บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถเก็บรักษาบุคลากร สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและอยู่ในขีดที่แข่งขันกับตลาดได้
3.บริหารการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
4.บริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของบุคลากร
5.บริหารกำกับดูแลงานด้านงานคลังสินค้า และด้านงานธุรการ
6.กำกับดูแลการให้บริการงานจัดส่งเอกสาร งานบริการความสะอาดเรียบร้อย เครื่องดื่มภายในสำนักงาน ความปลอดภัย และการจัดห้องประชุมหรือสถานที่ภายในสำนักงาน
7.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
8.บริหาร / ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้สินค้า/บริการ ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในตาม spec คุณภาพ งบประมาณ และเวลาที่กำหนด และมีความโปร่งใส

  Qualifications / คุณสมบัติ • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 40 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในงานโดยตรงอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
• ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ด้านพัฒนาธุรกิจ / ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ

  Job Description / ลักษณะงาน แสวงหาโอกาส และ/หรือ ช่องทาง ในการ ""ขยายธุรกิจ"" และ เพิ่มรายได้หรือมูลค่าให้กับสินค้าและโครงการปัจจุบัน
พัฒนาและวิจัยสินค้า และโครงการของบริษัทฯ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนแผนงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.พัฒนาและวิจัยสินค้า และโครงการของบริษัทฯ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนแผนงานที่เกี่ยวข้อง
2.นำเสนอโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ให้บริษัท ทั้งในช่องทางใหม่ และช่องทางปัจจุบัน หรือลดต้นทุนในการดำเนินงาน
3.จัดทำแผนงานโครงการ / ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร (เช่น ด้านขาย, ด้านตลาด, ด้านบริหารงานโครงการ ฯลฯ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้รับอนุมัติ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนั้น
4.ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจเพื่อ นำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงธุรกิจขององค์กร
5.เป็นศูนย์รวมข้อมูลของธุรกิจ Retail และ ศูนย์การค้า และบริหารการจัดเก็บ เก็บบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงาน
6.ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดทำแผนสนับสนุนงานวิจัย
7.ติดตามความคืบหน้าในการนำแผนงานที่เสนอไปดำเนินการเพื่อประเมินและทบทวนประสิทธิภาพผลประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

  Qualifications / คุณสมบัติ • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• อายุไม่เกิน 45 ปี
• มีประสบการณ์ในงานพัฒนาธุรกิจโดยตรงอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
• ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายบริหารอาคาร 101 / พนักงานรายวัน(ฝ่ายบริหารอาคาร)

  Job Description / ลักษณะงาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างอาคาร และงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงาน การติดตั้ง / ปรับปรุง / แก้ไขงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.ควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือช่างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ โดยการตรวจเช็ค, ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนการจัดเก็บ (ของในส่วนห้องปฏิบัติการ)
2.ตรวจสอบและทำการซ่อมบำรุงอาคารทั้งงานโครงสร้างและตกแต่ง เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบพื้นที่ตามเอกสารใบสั่งงาน
3.ทำการซ่อมแซม แก้ไขงานด้านโครงสร้างและตกแต่ง โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานซ่อมร้านค้า เพื่อเป็นการแก้ไข หรือปรับปรุงให้กับร้านค้า
4.ทำการซ่อมแซมงานด้านอาคารพื้นที่เช่า (ห้องว่าง) โดยจัดทำให้ได้มาตรฐานของศูนย์การค้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งมอบให้กับร้านค้า
5.ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ โดยดำเนินการตามใบแจ้ง เพื่อให้อุปกรณ์ห้องน้ำมีความพร้อมใช้งานได้

  Qualifications / คุณสมบัติ • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์งานก่อสร้าง ซ่อมแซม งานโครงสร้างและตกแต่งอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายการเงิน / พนักงานรายวัน(สนับสนุนกิจกรรมการเงิน)

  Job Description / ลักษณะงาน รับชำระเงิน Consignment (จุดแคชเชียร์) และไขเหรียญเครื่องเล่น ตู้เกมส์หยอดเหรียญ ตู้กระดาษทิชชู ตู้ผ้าอนามัย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ :
1.รับชำระเงิน ลูกค้า Consignment (ประจำจุดแคชเชียร์) และนำส่งเงิน ณ สิ้นวันกับเจ้าหน้าที่การเงิน (สนับสนุนกิจกรรมการเงิน)
2.ไขเหรียญเครื่องเล่น ตู้เกมส์หยอดเหรียญ ตู้กระดาษทิชชู ตู้ผ้าอนามัย และตรวจนับร่วมกับลูกค้า Consignment
3.การดูแลและเก็บรักษา อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด หรือชิ้นส่วนสูญหาย เช่น เครื่องนับเหรียญ ถุงผ้าใส่เหรียญ หนังยาง ถุงพลาสติก กุญแจไขเหรียญ
4.เตรียมแบบฟอร์มไขเหรียญล่วงหน้า และ Update ข้อมูลให้พร้อมใช้งานเสมอ
5.เก็บยอดขายประจำวันร้านค้าของลูกค้า Consignment
6.วางบิล และจดหมายทวงถามหนี้ กับร้านค้าภายในศูนย์การค้า

  Qualifications / คุณสมบัติ • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีใจรักงานบริการ
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายบริหารอาคาร / มัณฑนากร

  Job Description / ลักษณะงาน ตรวจสอบควบคุมการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งภายในและภายนอกศูนย์การค้า และในส่วนของการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางให้มีความทันสมัย สวยงาม คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบ
1.ประสานงานกับบริษัทผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์การค้า
2.ควบคุมงานตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง และร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้าให้มีความทันสมัยสวยงาม และคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย
3.ตรวจแบบการตกแต่งภายในของร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า
4.ควบคุมการตกแต่งร้านค้าโดยให้งานตกแต่งเป็นไปตามแบบที่ศูนย์การค้าอนุมัติ ตามข้อกำหนด
5.จัดทำแบบ CONCEPT DESIGN, ข้อกำหนดการตกแต่งร้านค้า การปรับปรุงพื้นที่เช่า ให้ครบถ้วน
6.ตรวจแบบและควบคุมการตกแต่งป้ายภายใน และภายนอกศูนย์การค้า
7.ตรวจแบบ ออกแบบ และควบคุมการตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง งานตกแต่งต่างๆ ภายใน และภายนอกศูนย์การค้า
8.ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของป้าย และชุดที่นั่งในพื้นที่ส่วนกลาง ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
9.สรุปรายงานผลการทำงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา

  Qualifications / คุณสมบัติ 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขามัณฑณศิลป์ (Interior Design)
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีทักษะการใชโปรแกรม AUTO-CAD, โปรแกรมทางงานตกแต่งภาพ ออกแบบ 2D-3D
5.มีประสบการณ์งานออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน
6.มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.มีใจรักงานบริการ

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่าย Contact Center / หัวหน้างาน Contact Center

  Job Description / ลักษณะงาน ควบคุมงานบริการ Counter Service ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น

หน้าที่รับผิดชอบ:
1.บริหารกำลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์สำหรับให้บริการลูกค้า ให้เพียงพอและพร้อมให้บริการ
2.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์บริการทุกจุด ให้สามารถบริการลูกค้าได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
3.ควบคุมการจัดการข้อร้องเรียน การชดเชย เยียวยาความเสียหายที่เกิดกับลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
4.ประสานงานแก้ไขจุดบกพร่องภายในศูนย์ ที่กระทบบรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ที่ได้รับแจ้งให้ได้ตามมาตรฐาน
5.รวบรวมปัญหาการให้บริการที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บังคับบัญชาตามความเร่งด่วนของปัญหา
6.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดแผนงาน มาตรฐานการให้บริการ ตามนโยบายของบริษัท

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการโรงแรม, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานให้บริการลูกค้าส่วนหน้า ในธุรกิจค้าปลีก / ศูนย์บริการ หรือธุรกิจใกล้เคียง
4. มีใจรักงานบริการ เป็นตัวแทนขององค์กรในกิจกรรมต่างๆ ได้สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้
6. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารษาอังกฤษได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ
รังสิต พลาซ่า จำกัด

  ฝ่ายการเงิน / หัวหน้างานบริการรับ-จ่ายเงิน

  Job Description / ลักษณะงาน ควบคุมดูแลในส่วนรับ-จ่ายชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมการตรวจสอบการรับ-จ่ายชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามเป้าหมาย
2.จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Remittance) ทั้งขารับและขาจ่ายรายเดือน
3.บริหารและประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่ายเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในองค์กร มีความแม่นยำในการประมาณการ
3.1 ตรวจสอบเงินสดในบัญชี
3.2 ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด
3.3 ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน
3.4 ประมาณรายรับรายจ่าย
4.ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
5.ควบคุมดูแลการวางบิล รับเช็คจากลูกค้าภายนอกตามเวลาที่กำหนด
6.การทำ CM (Cash Management) ในการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตาม statement ที่ได้มาจากธนาคารทุกสิ้นเดือน
7.การวางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี

  Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรายได้ และ บริหารหนี้
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4.มีภาวะผู้นำ
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883
  Competencies / ทักษะความสามารถ